CELE I ZADANIA

Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie
CENTRUM EDUKACJI PRAWNEJ z siedzibą w Poznaniu

Celem działania
Centrum Edukacji Prawnej KRRP jest

a/ organizacja i prowadzenie adresowanych do różnych środowisk i grup społeczeństwa przedsięwzięć o charakterze popularyzacyjnym i szkoleniowym ukierunkowanych na przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym

b/ upowszechnianie wiedzy prawnej i kształtowanie umiejętności służących nabyciu szacunku do państwa i budowaniu postaw obywatelskich przede wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków

c/ angażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do upowszechniania
i krzewienia wiedzy o prawie

d/ popularyzowanie celowości korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych

e/ inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem jest informowanie o roli radców prawnych w systemie wymiaru sprawiedliwości

f/ współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i wprowadzenie lekcji prawa do Podstawy Programowej szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz kierunków studiów nieprawniczych.

Adresaci
Działania Centrum kierowane są do równych środowisk i grup społeczeństwa w tym do uczniów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków, na których nie ma zajęć z prawa (studenci uniwersytetów medycznych, artystycznych, przyrodniczych
i technicznych). oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk samorządowych, branżowych i organizacji społecznych.