PROJEKTY

Kurs doskonalący (120h)  z zakresu wiedzy o państwie i prawie dla 80 nauczycieli/eki szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z powiatu poznańskiego. Kurs prowadzony metodą wykładu, opisami casusów prawnych oraz współczesnymi aktywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem programów multimedialnych. Łączy przekazywanie wiedzy prawnej z kształceniem umiejętności i rozwijaniem postaw obywatelskich. Kurs obejmuje zagadnienia odnoszące się do treści nauczania zawartych w podstawie programowej Wiedzy o Społeczeństwie rozszerzone o prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo gospodarcze. Zajęcia prowadzą praktycy zawodów prawnych, wieloletni wykładowcy na aplikacji radcowskiej – sędziowie i radcy prawni.

 

W zakładce „Pobierz – dokumenty” znajdują się „Scenariusze zajęć dydaktycznych i wychowawczych z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej” opracowane przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, uczestników projektu „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, realizowanego w latach 2013-2014 przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.
W tworzeniu scenariuszy brali udział dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele uczący różnych przedmiotów: m.in. historii, wiedzy o społeczeństwie języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, religii, wychowania fizycznego. Opracowując koncepcje tematyki proponowanych zajęć, uczestnicy kursu doskonalącego włączali poznane podczas wykładów zagadnienia prawne do treści podstaw programowych różnych przedmiotów oraz programów wychowawczych szkół, zwracając szczególną uwagę na możliwości wszechstronnego i praktycznego wykorzystania ich w szkole. Każdy scenariusz wskazuje główne cele, które można osiągnąć, metody oraz formy prowadzenia zajęć, a niektóre z nich również powiązanie z programem nauczania i wychowania.