INFORMACJA PRASOWA

Informacja prasowa
Poznań, 24.02.2015 r.

Ruszyło ogólnopolskie Centrum Edukacji Prawnej
Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, z siedzibą w Poznaniu

Upowszechnianie wiedzy prawnej, budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, wprowadzenia lekcji prawa do podstawy programowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie programu kierunków studiów nieprawniczych o zajęcia z prawa – to główne cele, jakie stawia przed sobą rozpoczynające działalność Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, z siedzibą w Poznaniu.

Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu, to instytucja powołana przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie. Aktywność Centrum kierowana jest przede wszystkim do uczniów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków, na których nie ma zajęć z prawa, ale także do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk samorządowych, branżowych oraz organizacji społecznych.
Głównymi celami Centrum jest opracowanie wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej podstaw programowych przedmiotu „prawo” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podstaw programowych przedmiotu „prawo” z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybranych kierunków studiów. – Jednym z najważniejszych zadań, jest dla nas rozpowszechnienie na forum ogólnopolskim Konkursu Wiedzy o Prawie, który realizujemy pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – mówi dr Krystyna Babiak – dyrektor Centrum Edukacji Prawnej. – Zależy nam także na popularyzowaniu udziału młodzieży w symulacjach sądowych, organizowanych przez okręgowe izby, jako nowoczesnej, innowacyjnej formy uczenia się – dodaje SSA Henryk Komisarski – prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Centrum, przy pomocy e-lerningu, będzie także organizowało w szkołach oraz na uczelniach zajęcia prowadzone przez radców prawnych i aplikantów. – Takie zajęcia pozwolą nam poszerzać wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa oraz, co najważniejsze, będą uczyć wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu – mówi radca prawny Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum.
Oprócz zajęć prowadzonych w szkołach i na uczelniach, Centrum Edukacji Prawnej zajmie się także tworzeniem bazy wiedzy edukacji prawnej, w skład której wchodzić będą scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, kazusy oraz nagrania rozpraw sądowych. Na rok 2015 zaplanowano także promocję edukacji prawnej poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, organizację konferencji z udziałem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Ministra Edukacji, a także debat publicznych wraz z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami, nauczycielami, uczniami i studentami.