WYDARZENIA

Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie

Edukacja prawna młodzieży w szkołach województwa kujawsko – pomorskiego Konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
„Edukacja prawna młodzieży”, pod takim tytułem przewodnim, w dniu
28 maja 2015r., w imponujących obiektach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, miała miejsce konferencja, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko – pomorskiego oraz ich organy prowadzące,
a także młodzież wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali ponadto przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych
w Bydgoszczy i w Toruniu, działających na terenie tegoż województwa, a także reprezentanci Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, z siedzibą w Poznaniu.
Konferencję otworzyła Pani Jolanta Metkowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty Bydgoszczy. Uczestników Konferencji powitała Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, podkreślając doniosłą rolę, jaką pełni edukacja mająca za cel kształtowanie wiedzy o prawie wśród młodzieży naszego województwa. Na podstawie zawartego w ubiegłym roku
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy realizowany jest Projekt pilotażowy edukacji prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki tego Projektu potwierdza, iż są one niezwykle pomyślne. Podkreślany jest profesjonalizm i metodyczne podejście w prowadzeniu zajęć przez radców prawnych. Nadto, tematyka, zakres zajęć, a także sposób ich prowadzania odpowiada potrzebom uczniów, bowiem są one ustalane indywidualnie z dyrektorami szkół i samymi uczniami. Młodzież podchodzi do zajęć z entuzjazmem
i zaangażowaniem, zgłaszając potrzebę większej ilości tego rodzaju zajęć, tak by obejmowały one jak najszerszy krąg odbiorców. W tym roku udało się zawrzeć analogiczne porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu, obejmującą swym działaniem pozostałą część województwa kujawsko – pomorskiego. Także ta współpraca wydaje się być niezwykle obiecująca. Już dziś wiadomo, iż do projektu tego zgłosiło się 70 radców prawnych, deklarujących gotowość społecznego prowadzenia zajęć w wybranych szkołach Torunia, Włocławka i okolic.
Przebieg Programu pilotażowy edukacji prawnej młodzieży, przedstawił pierwszy prelegentów – mec. Zbigniew Pawlak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, a zarazem Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Podkreślił, iż przeprowadzone badania potwierdzają, iż stan świadomości prawnej
w społeczeństwie jest niezadowalający. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zagwarantowanym konstytucyjnie, a także mając na względzie umocowanie prawne, wynikające z ustawy o radcach prawnych, w akcję edukacji prawnej społeczeństwa włączają się również przedstawiciele zawodów zaufania publicznego – radcowie prawni. W tym celu OIRP w Bydgoszczy przystąpiła do realizacji Programu pilotażowego edukacji prawnej młodzieży z udziałem wolontariuszy – radców prawnych OIRP w Bydgoszczy, pro publico bono.
Cele i perspektywy działania Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą
w Poznaniu, utworzonego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, przedstawiła Pani Krystyna Babiak – Dyrektor Centrum, a zarazem Dziekan OIRP
w Poznaniu, a także Pani Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum.
W swym wystąpieniu prelegentki omówiły dotychczasowe doświadczenia OIRP
w Poznaniu i przedstawiły celi i perspektywy działania CEPu. Wśród nich wyróżnić należy organizacjęi prowadzenie przedsięwzięć, o charakterze popularyzacyjnym i szkoleniowym, ukierunkowanych na przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystania tej wiedzy w życiu codziennym, angażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do upowszechniania i krzewienia wiedzy o prawie, popularyzowanie celowości korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych, a także współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadzenie lekcji prawa do Podstawy Programowej szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz kierunków studiów nieprawniczych. Jako zadania priorytetowe Centrum, o charakterze długofalowym, wskazano m.in. prowadzenie zajęć w szkołach i na uczelniach przez radców prawnych i aplikantów (z wykorzystaniem e-lerningu), stworzenie platformy e-lerningowej na potrzeby edukacji prawnej, opracowanie z MEN podstaw programowych przedmiotu prawo dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybranych kierunków studiów, przygotowywanie projektów edukacyjnych, realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej, pozyskanie funduszy na edukację prawną nauczycieli na studiach podyplomowych w ramach partnerstw ze szkołami wyższym.
Prawne aspekty współpracy organów prowadzących i dyrektorów szkół
z Kujawsko – Pomorski Kuratorem Oświaty w zakresie wydawania opinii, uzgodnień oraz rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych przedstawiła Pani Iwona Dorna – radca prawny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a zarazem rzecznik prasowy OIRP w Bydgoszczy.
Działania edukacyjne, podejmowane przez radców prawnych OIRP w Toruniu, przedstawiła zgromadzonym Pani Agnieszka Regel-Brajsa – rzecznik prasowy tej Izby. Podjęte zostały one w Przedszkolu „Leśny Ludek” w Toruniu (w listopadzie 2013r.) z udziałem dzieci z grupy 6-latków, w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu (w czerwcu 2014r.) z udziałem dzieci z klas I-III. W szkołach średnich OIRP w Toruniu podjęła współpracę w z jedną z toruńskich szkół średnich w ramach konkursu wiedzy prawniczej, fundując nagrody. W partnerstwie z Fundacją Rozwoju SYNERGIA, OIRP w Toruniu zrealizowała zadanie publiczne w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, obejmujące realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim w 2014 r. Na zakończenie Konferencji, w ramach dyskusji, podkreślono, iż szkoły i placówki oświatowe wyrażają wolę i widzą konieczność kontunuowania współpracy
z zakresu edukacji prawnej, prowadzonej przez radców prawnych, w jeszcze szerszym zakresie. Ich roli w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa, znajomości podstawowych zagadnień prawa i ich wykorzystania w życiu codziennym, nie sposób bowiem przecenić.

Konferencja „Prawo w szkole” – 2 luty 2015 – Sąd Okręgowy w Poznaniu

Tworzenie standardów prawnych w oświacie oraz dostęp dyrektorów szkół do wiedzy prawnej – to główne tematy konferencji pt. „Prawo w szkole”, zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z merytorycznym udziałem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie – Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 2 lutego w nowoczesnej sali procesowej Sądu Okręgowego.

Rosnąca liczba aktów prawnych oraz częste zmiany, jakie w nich zachodzą powodują, iż konicznością stają się różnego rodzaju działania wspierające dyrektorów szkół w dostępie do wiedzy prawnej. Problem ten został dostrzeżony i szkoły – oprócz obsługi administracyjnej i finansowej – będą mogły liczyć także na bezpłatną pomoc prawną. Uczestnikami poniedziałkowej konferencji byli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat praw i obowiązków oświatowych.
W merytorycznej części konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniem ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, uchwał rad pedagogicznych, zarządzeń dyrektora, a także decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektora i postępowań skargowych w oświacie. Omówiona została także struktura skarg wpływających do Wielkopolskiego Kuratora oraz ich najczęstsze przyczyny.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu od lat stara się podnosić świadomość prawną nauczycieli oraz uczniów wielkopolskich szkół. Dodatkowo, wraz z Sądem Okręgowym w Poznaniu, organizuje liczne szkolenia oraz spotkania. Właśnie o ich znaczeniu w relacji uczeń – nauczyciel mówili gospodarze konferencji. – Od pięciu lat jesteśmy zaangażowani w program „Prawo w szkole”, którego zadaniem jest budowanie świadomości prawnej wśród uczniów. Dzięki takim działaniom zauważyć można pozytywne zmiany, chociażby w relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami – mówi dziekan OIRP w Poznaniu Zbigniew Tur. – Jesteśmy organizatorem wielu szkoleń dla nauczycieli, a także podejmujemy szkoły w swojej siedzibie na rozprawach i zajęciach przybliżających prawo procesowe.– dodaje prezes Sądy Okręgowego w Poznaniu SSA Henryk Komisarski. Podczas konferencji zwrócono także uwagę na to, jak ważna jest świadomość prawna wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów czy rodziców, a także jak dużą rolę w procesach gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce odgrywa świadomość obywatelska.